Monday, April 13, 2009

શિખર ક્યાં છે, મારા પ્રભુ?


હું ઉપર ચડતો ગયો, ચડતો ગયો,
શિખર ક્યાં છે, મારા પ્રભુ?
હું ખેતર ખેડતો ગયો, ખેડતો ગયો,
જ્ઞાનનો ખજાનો ક્યાં છે, મારા પ્રભુ?
હું નાવ હંકારતો ગયો, હંકારતો ગયો,
શાંતિનો દ્વીપ ક્યાં છે, મારા પ્રભુ?
હે પરમેશ્વર, મારા રાષ્ટ્રને આશિષ આપો;
પરિકલ્પના અને પરિશ્રમના :
એક એવો ખંત, જે શાશ્વતીથી પણ વધુ જીવે.

No comments: